Svetový deň životného prostredia (UNEP) - 5. jún

Svetový deň životného prostredia (UNEP) – 5. jún
Svetový deň životného prostredia je jedným z najvýznamnejších dátumov v roku, kedy si celosvetová komunita pripomína dôležitosť ochrany a zlepšovania stavu životného prostredia. Každý rok sa slávi 5. júna a jeho cieľom je zvýšiť povedomie o environmentálnych problémoch a podporiť ochranu prírody a zdrojov pre budúce generácie.

Témy svetového dňa životného prostredia sa každoročne menia a zameriavajú sa na najdôležitejšie výzvy, ktorým čelí naša planéta. Témy sa volia tak, aby oslovili čo najširšiu verejnosť a získali jej pozornosť pre aktuálne environmentálne problémy. Pre rok 2023 bola
téma stanovená ako “Only One Earth”, pričom sa bude zameriavať na výrobu, používanie a likvidáciu plastov.
Prvá konferencia OSN o životnom prostredí sa konala v roku 1973. Svetový deň životného prostredia sa prvýkrát slávil v roku 1974 a od tej doby sa stal celosvetovým fenoménom. Podujatia sú organizované v mnohých krajinách a oblastiach, vrátane spoločenských, kultúrnych a politických podujatí, ktoré sa uskutočňujú s cieľom upozorniť na environmentálne problémy a podporiť zodpovedné správanie sa k životnému prostrediu.

Tento deň inšpiruje myslieť vo veľkom. Napríklad v roku 1987 bol vytvorený Medzinárodný program pre ochranu ozónovej vrstvy (International Program on the Ozone Layer Protection). Program bol založený na základe zistení, že vrstva ozónu v atmosfére je
ohrozená, najmä kvôli používaniu halogénovaných uhľovodíkov ako sú freóny. Cieľom bolo zastaviť používanie týchto látok a chrániť ozónovú vrstvu pred ďalším poškodením. V roku 1989 sa tento program transformoval na Medzinárodný dohovor o ochrane ozónovej vrstvy (Montrealský protokol), ktorý bol ratifikovaný mnohými krajinami a viedol k značnému obmedzeniu používania halogénovaných uhľovodíkov.

Iným zaujímavým príkladom udalosti, ktorá sa stala v deň svetového dňa životného prostredia, je iniciatíva “The Great Green Wall”. Táto iniciatíva vznikla v roku 2007 s cieľom vytvoriť 7 000 km dlhý a 15 km široký pás stromov a rastlín, ktorý by mal pomôcť zastaviť
proces desertifikácie v Saharskom regióne a obnoviť biodiverzitu v oblasti. Tento projekt sa stal jedným z najväčších a najambicióznejších projektov na obnovu prírody na svete a každý rok na deň svetového dňa životného prostredia organizácia OSN Environment organizuje akcie súvisiace s touto iniciatívou.

Svetový deň životného prostredia nás každý rok upozorňuje na to, aký je dôležitý zodpovedný prístup k našej planéte a že každý z nás môže prispieť k zlepšeniu stavu životného prostredia aj svojou maličkosťou. Je preto dôležité, aby sme sa v každodennom
živote snažili minimalizovať svoj ekologický odtlačok a podporovať aktivity, ktoré sú zamerané na ochranu prírody a zdrojov pre budúce generácie.