Svetový deň pôdy - 5. december

Svetový deň pôdy – 5. december

5. decembra množstvo ľudí na celom svete slávi Svetový deň pôdy. Tento deň je venovaný jednému z najdôležitejších prírodných zdrojov – pôde. Upriamuje pozornosť na dôležitosť zdravej pôdy a podporu trvalo udržateľného využitia. Pôda je základným stavebným prvkom ekosystémov, podporuje rastliny, ktoré nám poskytujú potravu, a zabezpečuje život mnohým druhom živočíchov.


Svetový deň pôdy (World Soil Day) odporučila už v roku 2002 Medzinárodná únia vied o pôde (IUSS, z anglického International Union of Soil Sciences) ako myšlienku šírenia tém ohľadom zdravej pôdy a hospodárením s pôdnymi zdrojmi. V júni 2013 členovia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO, z anglického Food and Agriculture Organization) jednomyseľne schválili Svetový deň pôdy a požiadali o jeho oficiálne prijatie na Valnom zhromaždení OSN. Valné zhromaždenie OSN reagovalo pozitívne a 5. decembra 2014 sa už mohol oslavovať prvý oficiálny Svetový deň pôdy.


Témou Svetového dňa pôdy pre rok 2023 je Pôda a voda: zdroj života.

 

Pôda a voda sú úzko späté, pričom čím ďalej tým viac sa poukazuje aj na celosvetové problémy s pitnou vodou. Prepojenie týchto dvoch tém je zámerné. Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) na svojej stránke uvádza: “Vzhľadom na zmenu klímy a ľudskú činnosť sa pôda degraduje, čo spôsobuje nadmerný tlak na vodné zdroje. Erózia narúša prirodzenú rovnováhu, znižuje infiltráciu vody a jej dostupnosť pre všetky formy života. Udržateľné postupy hospodárenia s pôdou, ako je minimálne obrábanie pôdy, striedanie plodín, pridávanie organickej hmoty a krycie plodiny, zlepšujú zdravie pôdy, znižujú eróziu a znečistenie a zlepšujú infiltráciu a skladovanie vody. Tieto postupy tiež zachovávajú biodiverzitu pôdy, zlepšujú úrodnosť a prispievajú k uloženiu viazaného uhlíka do pôdy, pričom zohrávajú kľúčovú úlohu v boji proti zmene klímy.”


Pôda má mnoho využití, od poľnohospodárstva a lesníctva až po stavebníctvo a ekologické funkcie. Poľnohospodári sú od pôdy doslova závislí pri pestovaní svojich plodín. Lesníci zasa potrebujú pôdu pre rast lesných porastov. Okrem toho pôda pohlcuje a čistí vodu, čím prispieva k ochrane vodných zdrojov a prevencii povodní.


Pôda je základom života na Zemi. Je to životný priestor pre rastliny, zvieratá a mikroorganizmy. Existuje mnoho rôznych typov pôdy, ktoré sa líšia svojím zložením, štruktúrou či vlastnosťami. Na území Slovenskej republiky máme podľa pôdneho portálu najviac rozšírené kambizeme, čo je v podstate pôda listnatých lesov. Za ňou nasleduje fluvizem, čo sú údolia, ktoré bývajú zaplavované a sú ovplyvňované povodňami. Hneď za ňou sú známe hnedozeme a najúrodnejšie pôdy černozeme a mnohé ďalšie typy.


V Malkia Parku, ktorý leží v lone Podunajskej nížiny, aj vďaka dobrej pôde a kvalitnej práci nášho odborného personálu sa môžu naši zverenci tešiť z prirodzenej zelene v ich výbehoch. Táto fauna prispieva k prejavovaniu ich prirodzeného správania. Zvieratám poskytuje úkryt v teplých letných dňoch pred horúcimi lúčmi slnka. Taktiež pôsobí priaznivo na ich blahobyt a mentálny stav, nakoľko dokážu veľakrát zaliezť do húštiny a odtiaľ pokojne sledovať dianie pred výbehmi. Dokážu sa objaviť pred očami návštevníkov vtedy, kedy chcú ony samé – a naopak, schovať sa, keď už nechcú byť pozorované.


V Malkia Parku nenájdete umelé kamene či rastliny. Snažíme sa ísť prírodnou cestou už od vzniku parku. V roku 2016, keď sme Malkia Park stavali, nechali sme si doniesť aj špeciálne “červené” kamene z Maďarska, ktoré dodnes našim šelmám slúžia. V parku vysádzame rôzne rastliny, ktoré majú slúžiť či už návštevníkom ako prírodný tieň alebo na potešenie zmyslov, tak aj napríklad rôznym druhom hmyzu. Rôzne výbehy a ich rastlinné zloženie zároveň môžu slúžiť našim kopytníkom ako pastva. Snažíme sa udržiavať rozmanitosť prostredia a podporovať prirodzene sa vyskytujúce užitočné rastliny nášho klimatického podnebia.


Svetový deň pôdy je dôležitým okamihom na zamyslenie sa nad hodnotou tejto kritickej zložky našej prírody. Zvyšovanie povedomia o význame pôdy je kľúčom k udržateľnej budúcnosti, kde budeme môcť plne využívať jej prospešné vlastnosti a zároveň ju chrániť pred negatívnymi vplyvmi ľudskej činnosti. Nech je Svetový deň pôdy príležitosťou na hlbšie myšlienky o našom vzťahu s touto neodmysliteľnou súčasťou prírody a našom záväzku venovať jej starostlivosť, ktorú si zaslúži.