Poslanie zoologických záhrad

Poslanie zoologických záhrad
Kľúčom k lepšej ochrane prírody je vzdelávanie. V tejto oblasti majú kvalitné zoologické záhrady významnú a nenahraditeľnú úlohu. Spoznávanie prírody je zásadné, ak chceme, aby sa ľudia správali zodpovednejšie, ohľaduplnejšie, zapájali sa do projektov ochrany životného prostredia alebo len zmenili svoje návyky a začali žiť viac v harmónii s prírodou.

Na Slovensku máme päť zoologických záhrad:

najstaršou je Národná ZOO Bojnice, ktorá začala svoju cestu v roku 1955 a teda funguje už 69. rok.
Druhou najstaršou je ZOO Bratislava, tá otvorila svoje brány v roku 1960 a funguje už 64. rok.
Treťou najstaršou je ZOO Spišská Nová Ves, návštevníkov víta od roku 1974 a funguje už 50 rokov.
ZOO Košice vznikla v roku 1979 a funguje 45. rok.

Úplne najmladšou a zároveň prvou súkromnou ZOO od vzniku Slovenskej republiky je náš Malkia Park, ktorý získal štatút ZOO 5. 5. 2022.
Nachádza sa v malebnom prostredí Orechovej Potône, neďaleko Dunajskej Stredy, približne pol hodiny autom z Bratislavy. 

Od svojho založenia sa Malkia Park zaviazal k dvojakému poslaniu: k záchrane a ochrane zvierat – a to nielen ohrozených druhov a ku vzdelávaniu verejnosti – o fungovaní a spôsoboch ochrany biodiverzity a životného prostredia.

Čo sme stihli v Malkia Parku za tie dva roky? 

Jedným z hlavných cieľov je aktívne prispievať k ochrane ohrozených druhov a ich prirodzeného prostredia. 

Od získania štatútu ZOO v roku 2022 sa zameriavame na rôzne projekty a aktivity, vďaka ktorým, ako pevne veríme, tieto ciele úspešne dosahujeme.

 

Okrem bežnej starostlivosti o zvieratá sa  angažujeme vo výskume zameranom na ochranu druhov.
Napríklad diplomová práca nášho kurátora chovu MVDr. Lukáša Rubinta na Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach sa zaoberá problematikou chovu tigra bengálskeho, s dôrazom na jeho bielu – leucistickú formu. 

Tento výskum je dôležitý nielen pre pochopenie genetických aspektov chovu, ale aj pre zlepšenie podmienok chovu týchto vzácnych zvierat v zajatí.

Malkia Park sa zároveň aktívne zapája do medzinárodnej spolupráce a účasti na konferenciách a projektoch súvisiacich s ochranou ohrozených druhov.

Zúčastnili sme sa na II. Medzinárodnej konferencii CITES a spolupráca so Safari parkom Dvůr Králové sú len niektoré príklady spolupráce, ktoré posilňujú úsilie o ochranu prírody na globálnej úrovni.

Druhým dôležitým pilierom poslania Malkia Parku je vzdelávanie verejnosti o biodiverzite a ochrane prírody. 

Investujeme do edukačných programov, ktoré informujú návštevníkov o dôležitosti ochrany druhov zvierat a ich prirodzeného prostredia. 

Informačné tabule umiestnené pri každom výbehu poskytujú základné informácie o danom druhu živočícha, o mieste výskytu v prirodzenom prostredí a stupni ohrozenia vo voľnej prírode. 

 

Veľké edukačné tabule v parku upozorňujú na problémy úbytku ohrozených druhov vo voľnej prírode a motivujú návštevníkov k ochrane životného prostredia.

Poskytujeme odbornú prax pre študentov stredných a vysokých škôl, ako aj odborné exkurzie.

V Malkia Parku tiež organizujeme tematické podujatia a víkendové programy pre širokú verejnosť, ktoré majú za cieľ priblížiť problematiku ochrany prírody a zachovania biologickej rozmanitosti.

Podujatia ako Deň šeliem, Svetový deň korytnačiek alebo Víkend gepardov zase ponúkajú návštevníkom možnosť bližšie sa zoznámiť so špecifickými druhmi zvierat, o spôsobe života vo voľnej prírode a možnostiach ochrany ich prirodzeného prostredia.

V rámci programu In-situ je naša pomoc aktívna prostredníctvom kurátora chovu MVDr. Lukáša Rubinta.

V termíne 03. – 17. 02. 2023 pomáhal priamo v zariadení Cheetah Conservation Fund (CCF) v hlavnom meste autonómnej republiky Somaliland (bývala časť Somálska Harge Ysa) na základe zazmluvnenej spolupráce s touto neziskovou organizáciou. 

Zariadenie poskytuje opateru pre skonfiškované jedince geparda štíhleho (Acinonyx jubatus) z nelegálneho obchodu.

 

 

V rámci ochrany ohrozených druhov je Malkia Park zapojený do dvoch európskych záchranných programov Ex-situ (EEP) pre psy hyenovité a fosu madagaskarskú. 

fosa madagaskarská, autor Angelika Tomečková

 

pes hyenovitý, autor Angelika Tomečková

 

V priebehu roku 2023 sme sa podieľali aj na riešení problematiky medveďa hnedého vo voľnej prírode – strácanie prirodzenej plachosti a vyhľadávanie potravy pri ľudských obydliach (nebezpečenstvo pre človeka), a to priamym testovaním odolnosti rôznych smetných nádob vo výbehu našich medveďov a ich následného využitia v problémových oblastiach výskytu medveďa hnedého.

 

V areáli parku sme vytvorili tri tematické edukačné chodníky.

Prvý je zameraný na život hmyzu, včiel. Na ploche, ktorú nekosíme a podporujeme prirodzený lúčny porast, sú umiestnené hmyzie domčeky a edukačný včelí úľ. Návštevníci sa môžu dozvedieť mnoho zaujímavého aj z tematických edukačných panelov.

Druhý náučný chodník pozostáva z nadrozmerných modelov zvierat vytvorených spoločnosťou Mechanical ZOO.  Táto výstava je rozmiestnená po celom parku.
Modely sú vytvorené umeleckým kováčom pánom Eperješim z kovového odpadu, ktorému týmto vdýchol nový život.
Na edukačných tabuliach vysvetľujeme problematiku znečisťovania životného prostredia nadmernou produkciou odpadov a s tým súvisiace vyhynutie niektorých živočíšnych druhov.

Hlavnou myšlienkou edukačného chodníka je memento: aby z dôvodu úbytku ohrozených druhov nemuseli budúce generácie vidieť niektoré druhy zvierat len ako takéto neživé kovové, vystavené modely.

 

Tretí kombinovaný edukačný chodník sme pripravili v priestoroch parku a hornej vnútornej terasy bistra Malkia v penzióne MALKIA**.

Táto výstava je zameraná na problematiku ochrany živočíchov vo voľnej prírode a na poukázanie na hlavné dôvody ich úbytku.
Kampaň Ukradnutá divočina predstavuje 3 sériu fotografií o ilegálnom obchode so zvieratami. Premiéru mala na svetovej ochranárskej konferencii CoP19 CITES v Paname. K spusteniu v poradí už tretej fotosérie tejto kampane sa pridalo 12 českých a zahraničných zoologických záhrad, zo Slovenska ZOO Bojnice a Malkia Park.

 

Malkia Park sa tiež angažuje v edukačných aktivitách prostredníctvom svojej webovej stránky a sociálnych médií. Aj týmto spôsobom informuje verejnosť o svojich aktivitách, postrehoch, aj rôznych témach z oblasti ochrany prírody.

Zoologické záhrady teda predstavujú nielen miesto zábavy, ale aj centrum ochrany a vzdelávania, ktoré nám pomáha lepšie pochopiť náš svet a našu zodpovednosť voči nemu.
Moderné zoologické záhrady tiež poskytujú oveľa prirodzenejšie a priestrannejšie výbehy pre zvieratá, dbajú na enrichmenty, čiže obohatenie života zvierat  v ľudskej opatere,… .

 

Výskum, ktorý prebieha v zoologických záhradách, pomáha lepšie spoznať zvieratá a pochopiť ich potreby.

 

Je dôležitý pre zachovanie ohrozených druhov a ich prirodzeného prostredia vo voľnej prírode.

spolupráca s EKOTOPFILMom, 2023

 

S podporou verejnosti a ďalších organizácií veríme, že môžeme dosiahnuť ešte väčšie úspechy v ochrane biodiverzity a zároveň prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju ľudskej spoločnosti.