Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti - 22. máj

Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti – 22. máj
Medzinárodný deň biologickej rozmanitosti sa slávi 22. mája a má za cieľ zvýšiť povedomie o význame biologickej diverzity a jej ochrane. Biologická diverzita alebo biodiverzita predstavuje rozmanitosť druhov rastlín, živočíchov a mikroorganizmov, ako aj genetickú a ekologickú rozmanitosť v ich prírodných prostrediach.

V posledných desaťročiach sa biodiverzita stala ohrozenou kvôli rôznym ľudským aktivitám, ako sú napríklad odlesňovanie, poľnohospodárska činnosť, urbanizácia, nadmerný lov a rybolov, znečisťovanie životného prostredia a klimatické zmeny.

Stratou biodiverzity dochádza k vážnym ekologickým a hospodárskym dôsledkom, vrátane zhoršenia kvality pôdy a vody, narušenia potravinových reťazcov, straty ekosystémov a ohrozenia zdrojov obživy ľudí.

Preto je dôležité, aby sme sa všetci podieľali na ochrane biodiverzity. Na medzinárodnej úrovni bola prijatá Rámcová dohoda OSN o klíme a biodiverzite, ktorá stanovuje ciele a opatrenia na ochranu biodiverzity a udržateľné využívanie prírodných zdrojov. Na národnej a regionálnej úrovni sa prijímajú rôzne opatrenia na ochranu biodiverzity, ako sú napríklad vytváranie chránených území, podpora tradičných agropotravinárskych systémov a ekologického poľnohospodárstva, monitorovanie stavu druhov a ich prírodných prostredí, či podpora ekoturistiky.